ADHD och autism

UNDRAR DU OM DU ELLER DITT BARN KAN HA ADHD / ADD ELLER AUTISM / ASPERGERS? 


På Parametra har Vi utrett hundratals individer, som undrat om de har ADHD eller Aspergers.

Det har blivit tydligt att många främst söker en djupare förståelse för sig själva, snarare än att de vill genomgå behandling med t ex läkemedel eller psykoterapi. 

Alla vill inte heller gå till psykiatrin eller habiliteringen, för att det kan kännas stigmatiserande, och/eller för att det är långa väntetider. 

Om du känner igen dig i denna beskrivning, så kan det räcka med ett bedömningssamtal, så att du får veta hur stor sannolikhet det är att du har en neuropsykologisk diagnos eller inte. 

Om du vill ha behandling inom psykiatri eller habilitering eller insatser från kommunen som LSS, så måste du efter bedömningssamtalet fortsätta med en fullständig utredning för att det ska finnas underlag att skriva ett psykologutlåtande som intygar att du har fått diagnosen.

 

BEDÖMNINGSSAMTAL

Alla utredningar börjar med ett bedömningssamtal.

Det är en omfattande intervju med frågor om vilka symtom du har haft från tidig barndom fram till idag, vilken funktionsnedsättning du har idag, samt ärftlighet. 

Om det är ett barn/ungdom som utreds, så är det föräldrarna som intervjuas i bedömningssamtalet. 

Det är viktigt att kontrollera att symtomen inte beror på någon annan diagnos eller omständigheter i livet.

Efter detta samtal kan psykologen avgöra om det är motiverat att gå vidare med en fullständig utredning, där det även ingår intervju med anhörig eller skolpersonal, testtillfälle, genomgång av journaler samt att Vi skriver ett psykologutlåtande.


RÅDGIVANDE SAMTAL

Om du inte vill gå vidare med en fullständig utredning, så kan vi boka ett rådgivande samtal. Då får du tips på hur du kan få hjälp och vad du kan göra på egen hand för att må bättre utifrån vad som kom fram i ditt bedömningssamtal. 


FULLSTÄNDIG UTREDNING

Efter bedömningssamtalet ingår följande delar i en komplett utredning:


Intervju MED ANHÖRIG eller SKOLPERSONAL

Om du som vuxen utreds, så blir nästa steg efter bedömningssamtalet att en anhörig intervjuas. Det bästa är om en förälder kan svara på frågor om din tidiga barndom.

När barn och ungdomar utreds, så blir nästa steg att intervjua en lärare, eller t ex resursperson, som känner barnet väl. 


Test och formulär

Testtillfället sker på mottagningen i Karlshamn.

Det som ingår är begåvningstest, uppmärksamhetstest och/eller en autismbedömning, samt relevanta självskattningsformulär.


Genomgång av journaler, sammanställa i utlåtande

Vi läser relevanta journaler från t ex BUP och vuxenpsykiatri, samt eventuell pedagogisk kartläggning från skolan.

Vi samlar ihop och analyserar resultaten.


Resultat

Efter ca 4 veckor går vi igenom resultaten med er muntligt.

Vi lämnar även ett skriftligt utlåtande på ca 9-13 sidor, som avslutas med rekommendationer för skola, arbetsplats eller privatliv.

En kort version av utlåtandet kan användas till exempelvis myndigheter eller skola.

Om Ni önskar det, så skriver Vi remiss till BUP, vuxenpsykiatri eller habiliteringen.


PRISER

Bedömningssamtal: 2 900 kr

Resterande del av utredningen: 22 100 kr

Rådgivande samtal: 1 500 kr