utveckling

arbetsmiljö

VAD BEHÖVER ERT FÖRETAG?

Vi sänker tröskeln för företagare att konsultera en psykolog. Oavsett hur få eller många anställda ni har, så är det enkelt att boka telefonrådgivning.  


ARBETSMILJÖ

Ibland flyter det inte på som tidigare bland medarbetarna. Kanske har Ni fått en ny gruppsammansättning eller haft en period av hög arbetsbelastning? Oavsett anledning, så kan det uppstå stress och konflikter.  Vi kommer in och löser upp knutarna.

  • Förbättra kommunikationen, för att förebygga / hantera konflikter

  • Hantera kriser

  • Förebygga / hantera stress

  • Få anställda att följa säkerhetsföreskrifter

  • Arbetsmiljökartläggningar


PSYKISK OHÄLSA

Psykisk ohälsa står för höga sjukskrivningstal. Vi har specialistkompetens för att öka förståelsen i organisationen för psykiatriska diagnoser och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi vet vad som kan möjliggöra för dessa anställda att stanna kvar och komma till sin rätt. 

INSATSER:
  • Anpassa arbetsmiljön vid ADHD och Aspergers

  • Stötta anställda med t ex depression, bipolär sjukdom, ångest


ORGANISATIONSUTVECKLING

Många ledare lägger ner tid på strategier, värderingsarbete och processförändringar, för att effektivisera sin organisation.

Ändå får det inte alltid önskat genomslag, t ex för att anställda inte gör som det har beslutats.

Vi använder oss bl.a. av OBM, som kan komplettera andra metoder inom organisationsutveckling genom att analysera varför målen inte uppnås. 


Organizational Behavior Management

OBM står för Organizational Behavior Management och bygger på beteendeterapi.

Vi börjar med att analysera hur organisationen fungerar idag. Tillsammans sätter Vi upp mål för vilka beteenden som alla ska göra mer av, för att organisationen ska nå framgång.

Vi kartlägger vad som motiverar varje medarbetare för att öka chansen att de ska ändra på sina arbetssätt.

Förändringsarbetet följs slutligen upp, för att se om de ändrade beteendena har genomförts och om de har gett önskad effekt - om inte, så justerar vi målen.